Generalforsamling, referat 05.03.20

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn
referat ordinær generalforsamling,
torsdag den 5. marts 2020 klokken 19.00.
i Klubhuset Århusgade 26.
9900 Frederikshavn.

DAGSORDEN:
18 fremmødte
Referent: René Hylager Carlsen

1: Valg af dirigent.
Henrik Kofod valgt som dirigent

2: Bestyrelsens beretning. v / Formand René Carlsen. Enstemmigt vedtaget
Efter et 2018 hvor den ene varme rekord afløste den næste, var 2019 mere afvekslende. Det mere afvekslende vejr gav også en væsentlig bedre sæson end i 2018. Og særligt da vi ramte august begyndte der jævnligt at komme fisk på vores fangstrapport. Vi vil som bestyrelse meget gerne endnu en gang slå et slag for, at man indrapportere sine fangede fisk, det er simpelthen den bedste reklame vi kan få, og så deltager man endvidere i års konkurrencen

Sommeren 2019 bød desværre også på et par ubehagelige overraskelser. Vi blev udsat for internet svindel, som heldigvis kun gav et mindre tab grundet forskel i kursen. Derudover bød sommeren også på et kedeligt indbrud, som desværre betød at nærmest alt værktøj, elfiskeudstyr og spulepumpe forsvandt fra klubhuset. Vi var heldigvis forsikrede, men efter taksators besøg og følgende dialog måtte vi indse vi desværre var underforsikret. Vi havde simpelthen ikke igennem mange året været opmærksom på værdien af alt vores indbo

I dag må vi indse at folk er meget mindre loyale, og oftere shopper rundt blandt foreninger eller helt fravælger foreninger til fordel for daqkort. Vi i bestyrelsen har haft stor fokus på netop branding og øget kendskab til foreningen. Vi har en del trofaste følgere på facebook, men ville gerne ud til endnu flere. Derudover har vi også haft øget fokus på aktivitet på hjemmesiden, og særligt på at få nyheder på bloggen. Derudover forsøger vi jævnligt at få nyheder på de lokale medier, da vi mener dette vil øge kendskabet til foreningen i vores lokalområde. Vi har ikke haft fokus på nyheder på sportsfiskeren.dk, men i 2020 ønsker DSF at lave en større indsats og kampagne for at samle arrangementer og tilbud til nye lystfiskere, der vil vi naturligvis være synlige med arrangementer og foredrag

Vi har som bestyrelse tidlige forsøgt at lave forskellige kampagner og tilbud på medlemskab. Det har i perioder betydet der er kommet flere nye medlemmer til foreningen, men efterhånden er de fleste af disse desværre væk igen. Vi må som bestyrelse indse, at vi desværre ikke har været dygtige nok til at indfri de ønsker og krav nye medlemmer har haft efter indmeldelsen. Vi har stadig ikke nogen særlige tilbud til nye seniormedlemmer. Dog vil vi efter tidligere års succes med introdage gøre dette til en fast del af vores tilbud rettet mod nye og kommende medlemmer. Vi har en enkelt gang forsøgt at gennemføre en introdag i samarbejde med Bo Storm, som desværre ikke gav den store tilslutning som vi håbede på

Ud over en stor fokus på branding vil vi også være meget mere aktive ved forskellige arrangementer, og vi har i år allerede sagt ja til at deltage i lystfiskeriets dag og det er også planen vi deltager i naturstafetten i august. Vi havde i 2019 en række arrangementer hvor vi havde god tilslutning, og masser af god dialog med deltagerne.
Deltagelse i disse dage betyder dog oftest også en del koordinering og mange hænder, derfor er det vigtigt i som medlemmer er klar til at stille op og hjælpe til disse arrangementer. I 2019 valgte vi at gå mere målrettet til værks med lystfiskeriets dag, først blev der allerede i planlægningen fokuseret på at henvende sig til juniorerne, og under arrangementet blev telefon numre skrevet ned så vi kunne kontakte forældrene efterfølgende, derfor er det glædeligt at lystfiskeriets dag 2019 blev starten på vores nye juniorafdeling.

I efteråret 2019 åbnede Frederikshavn havn op til deres nye mole. Vi havde håbet der måske kom endnu en mulighed for at lave noget arrangement som vi gjorde ved indvielsen af etape 1, dette var desværre ikke muligt. Vi anser dog molen som noget positivt for lystfiskeriet generelt i vores område, og håber vi på sigt kan drage nytte af de muligheder molen giver. Både som udgangspunkt for arrangementer, men også et sted og møde nye potentielle medlemmer af foreningen.

Efter samarbejdet med Peter Holm er stoppet har der været en række udfordringer med hensyn til dambruger situationen. Vi troede egentligt det hele gik som planlagt og vi fik hurtigt fundet en afløser, desværre var dette samarbejde ikke helt som vi ønskede. Vi måtte derfor igennem endnu et dambrugsskifte, men håber dette bliver et varigt og godt samarbejde omkring levering af fisk til udsætninger. Grundet udfordringerne med dambrugeren blev en del af vores udsætninger konverteret til grus

Foreningen er stadig repræsenteret i det grønne råd i Frederikshavn kommune, og vi anser det stadig som en vigtig opgave at sidde med i rådet. Dels fordi vi her kan komme med input til en række sager før de sagsbehandles, men også fordi vi får et bedre kendskab til de øvrige grønne organisationer i vores lokalområde. Desværre er rådet i dag sammensat sådan at ejendomscentret samt park og vej ikke deltager, og politisk er det natur og miljø udvalget der er repræsenteret i rådet. Der betyder desværre at en del af de sager der rammer os i foreningen ikke behandles af de politikere der sidder med i rådet. Denne problematik er rejst over for rådets formand og ansvarlige efter seneste møde i rådet

DSF har i 2019 fyldt en del i foreningen, formand for forbundsbestyrelsen Verner W. Hansen havde besluttet at træde tilbage ved kongressen i 2020, desværre nåede Verner ikke at deltage i kongressen da han afgik ved døden den. 7. februar. Der har været lidt forvirring omkring ny formand for forbundsbestyrelsen, da man først fremsatte næstformand Hans E. Nielsen som formand og sidenhen trak dette forslag til fordel for Torben Kaas. Derudover stiller Preben Thomsen op til valget. Der kan dog endnu nå at komme flere kandidater, men der har været afholdt en række vælgermøder med disse to kandidater.

Til efterårets landsdels møder kommer der en række forslag fra forbundsbestyrelsen som man ønskede at få diskuteret med foreningerne før de kom til afstemning på kongressen. Da DSF har dalende indtjening som følge af færre medlemmer havde man foreslået, at der skulle betales et forbundskontingent for hver forening under DSF man var medlem af. Dette forslag blev kraftigt kritiseret, og er trukket tilbage.
Dog må vi under kongressen forvente der kommer en markant forøgelse af forbundskontingentet. Derudover har man indført at udgifter til nets og pbs betales af det enkelte medlem. Til kongressen i år deltager René og Kevin er tilmeldt som observatør
På sidste års generalforsamling var der en dialog omkring skarv og regulering. Vi har tidligere haft en tilladelse til at regulere skarv på en matrikel ovenfor stabækvej i Elling å, desværre var det uden større held. Vi har dog været så heldige, at vi har indgået aftale med to lodsejere på det nederste af Elling å om tilladelse til regulering af skarv på en række matrikler. Vi har indgået aftale med en jæger som står for koordinering af reguleringen efter nærmere aftale med lodsejerne.

Vi har i foreningen en fornuftig økonomi, og med rettidig omhu har vi formået at undgå udhuling af vores egen kapital. Så vi har fortsat en økonomi der gør vi som forening har noget at stå imod med, også selvom der kommer nogle uventede udgifter eller faldende indtægter. Det faldende medlemstal vil dog over tid tage af vores egen kapital, men det bør ikke skabe problemer de kommende år.

Desværre betyder faldende medlemstal også færre kræfter og frivillige. Vi kan som forening naturligvis ikke forvente alle medlemmer vil deltage i udvalgs og bestyrelsesarbejde, men efter en række personer stopper i udvalgene ved dette års generalforsamling er vi nu under i alt 20 personer i udvalg og bestyrelse. Det betyder desværre at foreningen fundament er yderst skrøbeligt, og vi er meget afhængige af få frivillige og deres store indsats. Derudover betyder det, at det som frivilligt kan være svært at fratræde udvalg og bestyrelse fordi der simpelthen ikke er afløsere til at tage over.

Får vi som bestyrelse og i som medlemmer ikke vendt den udvikling, så frygter vi i bestyrelsen at det vil betyde en opløsning af foreningen i løbet af få år. Særligt når de tungere poster i bestyrelsen skal besættes har vi en frygt for om der kan findes frivillige. Derfor vil vi gerne melde ud nu, at der til generalforsamlingen 2022 skal der findes en ny formand for foreningen. Med denne udmelding håber vi, at der i den kommende periode kan findes en afløser som vil være klar til at modtage valg i 2022

Vi i bestyrelsen har en masse gode ideer til hvordan vi vil få vendt de seneste års medlemstilbagegang. Men for det skal kunne lykkedes, er det vigtigt at vi som bestyrelse og i som medlemmer alle hjælper til og bidrager når der er brug for en ekstra hånd. For at vi skal overleve de næste 5 år, er det essentielt vi får 10 nye medlemmer til vores udvalg og bestyrelse. Hvis i som medlemmer har samme brændende ønske som bestyrelsen om vi skal fejre foreningens 100 års jubilæum, er det nu der virkelig er brug for vi står sammen og får løftet denne opgave i fællesskab

Herfra skal lyde en stor tak for de afgående bestyrelses og udvalgsmedlemmers indsats igennem årene. Derudover en stor tak til alle der i årets løb har hjulpet til i klubhuset, til arrangementer, med elfiskeri og udsætninger. Uden jer var det ikke muligt at få alt dette gennemført

3: Regnskabet. v/ Kasserer Jens Rauer Larsen. Enstemmigt vedtaget
a. Regnskabet 2019.
b. Revideret budget 2020.
c. Budget 2021.
d. Kontingent 2021.
Kontingent fastsat til 500 kr. for seniorer og 250 kr. for juniorer

4: Beretninger fra udvalgene.
a: Vandplejeudvalget. v/ udvalgsformand Kevin Nielsen. Godkendt
1: Udsætninger 2019 i vandløb. Elling å, Bangsbo å, Knasborg å
og Kragskov å. Udsat:
21.300stk. Yngel,
6.800 stk. ½ års.
0 (12.400) stk.1 års,
0 (19.500) stk. smolt.
2: Udsætninger i Vandværkssøen

a: 1 x 100 kg.
3: El – fiskeri 2019
Der er blevet elfisket 2 gange i Elling å og 1 gang i Bangsbo å
Den. 2. november fra Nygaard mølle til Jern pladebroen. Den 16.
november fra Mariendal mølle til skagensvej.
Den 15. november fra den sorte bro ved konge stien (Grælshede)
til parkeringspladsen ved dyrehaven. I alt er der hjemtaget 68 fisk
54 hun fisk og 14 han fisk til strygning.
Strygning den 28/11-19 gav et udbytte på 8 liter rogn.
Strygning den 13/12-19 gav et udbytte på 2 liter rogn, så sammenlagt 10 liter.
Rognen er lagt til klækning og moderfiskene er genudsat samme dag.

4: Vandpleje arbejde i Elling Å:
Gydebanke/sandfang åsted å mejlinggårdsvej anlagt 20/21 september 2019
sandfanget er gravet af park og vej gydegruset er lagt i kanten af
park og vej 25m sandfang og 35m3/49,75ton 5m3 mark sten
9,5ton 11.578,75kr maskine timer 6946kr
Gydebanke skårupmøllebæk mølhedevej anlagt 5 oktober 2019 gydebanken er lagt ud med trillebør. Grus 25m3/35ton mark sten 2m3/4ton 7475kr maskine timer 2800kr
Gydebanke åsted å amagervej ikke anlagt 19 oktober 2019 i samarbejde med park og vej er der blevet fjernet træer ved åen som skal skab lys til åen og planter. Der skal laves 3 gydebanker af 10meter stykket gydegrus 50m3/75,95ton mark sten 10m3/15,9ton 18.025,75kr maskine timer 4800kr
udlægningen kommer til at ske med maskine og bo storm i løbet af 2020
Gydebanke/sandfang skårupmøllebæk vognsbækvej anlagt 14 december 2019
sandfanget er gravet af lodsejer samt udlægning af grus skete med maskine og trillebør.
sandfanget er betalt af frederikshavn vand gruset er betalt af dtu midler. Grus 20m3/30,65ton mark sten 2m3/4ton 6670,25kr
Gydebanke knasborg å ikke anlagt 2019
gydebanken er ikke blevet anlagt pga. de store vand mængder, men vil blive anlagt i 2020 grus 60m3/90ton mark sten 7m3/13,3ton 19.975kr maskine timer 3200kr vil blive anlagt den 18 april
Grus/sten 63.724,75kr 216m3 328,05ton maskine 17.746kr = 81.470,75 +moms
Sandfang tømt åsted å mejlinggårdsvej 30 december 2019 jeg opdagede sandfanget var fyldt den 20 december og kontaktede straks søren hoff park og vej for tømning men alle var gået på
ferie men jeg kunne kontakte bangsminde og det kom og tømte den 30 december men de har kun kunne tømme halvdelen da deres maskine ikke var stor nok. Så kommunen tømte resten den 4 februar.
Sandfanget ved vognsbækvej vil blive tømt når det er muligt at komme ned med maskiner.

5: Vandpleje arbejde i Bangsbo Å:
Gennemgang af Donbæk bangsbo å 3 april 2019 gennemgang og fjernelse af bæverdæmninger

6: Status på nygårdmølle er at hjørring kommune p.t. er i gang med forundersøgelsen vedr. fjernelse af spærringen ved Nygårds Mølle. Vi har hyret et konsulentfirma – Orbicon – til at lave forundersøgelsen. Når forundersøgelsen er færdig og leveret til staten, skal den godkendes og efterfølgende vil vi kunne søge om penge realisering af projektet og hvis alt går glat vil en realisering af projektet tidligst kunne påbegyndes i 2021. Belært af tidligere
erfaringer ved vi dog at det godt kan ende med at blive senere.

7: der vil i en nær fremtid blive lavet en ny bro over Elling å bag
kirken.

8: Der er lavet klar til projektering omkring Mariendalsmølle, det kræver dog en bevilling fra teknisk udvalget grundet beløbet. Der er kommet svar fra formand for teknisk udvalg, at man ønsker gennemførsel af forundersøgelse og opmåling sammen med Sæby vandmølle. Punktet kommer på teknisk udvalgs møde 30 marts

9: En stor tak til alle som har hjulpet under el-fiskeriet og
udsætninger af fisk og udlægning af gydebanker.

b: Fiskeretsudvalget. v/ udvalgsformand Thomas Nymann. Godkendt

Foreningen betaler for fiskeriet ved to lodsejere for 2020
3000 kr til Knasborg å til skov og naturstyrelsen, 5 årig aftale men kan opsiges løbende. Indexreguleres
3500 kr til Harald Jensen 1 årig aftale. Der forekommer ingen prisregulering så længe Harald har ejendommen

Der betales ikke for fiskevand andre steder, dog inviteres alle lodsejere til lodsejerfest.
Lodsejerfesten blev afholdt den 29. november i møllehuset og der var 79 tilmeldte

Der bliver færre og færre deltagere, og generelt bliver lodsejerne ældre og ældre
Derudover kommer der en del sammenlægninger og opkøb af mindre ejendomme

Der er blevet handlet enkelte ejendomme siden sidste generalforsamling, dog har det ikke særlig indflydelse på vores fiskevand

Der er en aftale omkring fiskeret ved Frederikshavn kommune på deres jorder langs vandløbene

Der er efter generalforsamling kun 1 medlem af udvalget, og Henning står nu som alene medlem. Der søges nye kræfter

c: Juniordvalget. v/udvalgsformand Kim Larsen. Godkendt
I forbindelse med ”Lystfiskeriets Dag 2019”, som blev afholdt i Bangsbo Parken den 19. maj og
efterfølgende Naturens Dag, som blev afholdt i august sammen med Bo Storm og andre natur
foreninger ved Mariendal, blev den spæde start taget for at starte en juniorafdeling under
Frederikshavn og omegn Lystfisker forening. Begge arrangementer viste stor interesse for fiskeriet, og som følge heraf, blev første møde afholdt i september, kort efter skolernes opstart.
Gennem vinterhalvåret, har vi bestræbt os på at holde mødeaftener i klubhuset om tirsdagen. Pt. Ligger fremmødet på 6 juniorer, som kommer relativt fast, men vi har på et tidspunkt været oppe på 8.
Det ville være ønskeligt med lidt flere, men alt i alt, har vi en flok, som er ret trofaste.
Fra starten har det været intentionen, at ”den nye juniorafdeling” skulle favne bredt. Ikke noget med opstart med fluebinding, men det har været hensigten at kigge ind i alle aspektet af lystfiskeriet, og så vidt muligt at inddrage juniorerne i planlægningen.
Gennem det sidste halvår har vi været på et par ture til voldgraven i Bangsbo efter gedder, i
Vandværket sammen med kommunens Juniorrangere og på moletur. Det er hensigten at øge
intensiteten af ture frem over foråret frem for at holde fastlagte møder. På mødeaftener har der
været fluebinding, fremstilling af forfang, fremstilling af blink samt et par video- hyggeaftener og foredrag. Et par aftener er også gået med at rå skeletere et stort ørredhoved og et gedde hoved for at se på fiskenes biologi.
Vi har kontakt med et par naturklasser på Fladstrand skolen, ligesom vi laver arrangementer med kommunens junior rangere. – sidst nævnte fik sidste halvår et fiskekort som gjaldt frem til
indeværende kontingent periode. Hensigten var, at ”kapre” nye juniorer, men selv om rangerne er mødt talstærkt frem til arrangementer, så har endnu ingen meldt sig ind.
I løbet af foråret og sommeren, fortsætter vi i foreningen/juniorafdelingen med at kontakte
kommunens ungdomsskole og andre interesseområder for at se om vi kan øge tilgangen lidt mere.
Sidste år var lystfiskeriets dag et tilløbsstykke, og ved arrangementet i år, vil vi igen målrettet gå efter flere unge medlemmer.
Der er planer om at komme noget mere ud og fiske i foråret/sommeren, bla. Med ture til vores
dambrug, naboforeningernes fiskevand m.v. ligesom vi skal ud og prøve andet end å fiskeriet.
Som det ser ud pt. Er vi Carl Schou og jeg – Kim Larsen, som forsøget at køre mødeaftener m.v.
Det kan være svært idet Kim arbejder udenbys, og ofte kan risikere at skulle rejse med kort varsel, og planlægningen står dermed tilbage på Carl, som dog indtil videre har kunnet løfte opgaven.
Mange i foreningen har givet tilsagn om hjælp, men det ville være ønskeligt med en eller to, som kunne have en mere fast tilknytning til junior arbejdet – Ikke for at afløse, men for at være en del af teamet…
Slutningsvis deltager vi igen i år i lystfiskeriets dag, hvor vi af DSF er udvalgt til at være en del af NOMA projektet med naturmad. – Vi får 3000 kr. til aktiviteter og har bla. En bunden opgave, hvor der indgår tilberedningen af hornfisk. – Igen i år bliver aktiviteten ved voldgraven i Bangsbo.

d: Seniorudvalget. v/ udvalgsformand Henning Jakobsen. Godkendt
Først tak til de andre i udvalget, Keld, Erik Munch, René, Carls Skou, Kenneth Boesen (som
desværre har forladt foreningen) og Allan for jeres medvirken. Allan er ny i udvalget og overtog
den ledige plads efter Henrik Kofod sidste år. Hvem er Allan ? (han er her ikke i dag, men hans
indtræden i seniorudvalget blev nævn på hjemmesiden sidste år)
Han kunne også nemt få navnet ”Hjælpsomme Allan” – da han gerne stiller op når noget skal gøres, f.eks lave mad til EL-fiskeri og andet. Også tak til Poul Krüger og Ingolf som officielt ikke er med i seniorudvalget – men de har ”en lille halv frivillig plads” da de deltager i meget af arbejdet i udvalget – især omkring klubhuset. Poul gør rent, skruer op og ned for varmen ved arrangementer (mest ned). Han passer vores klubhus godt – der er altid rent og ryddeligt – og Ingolf klipper hækken som han vist har gjort siden vi fik klubhuset. Græsset bliver altid slået af Erik. Hvad skulle vi gøre uden dem. Nu er seniorudvalget ikke = klubhuset, men det er efterhånden blevet sådan at seniorudvalget tager sig af det meste i klubhuset. Og det er helt OK.
Også tak til jer der mødte op til vores arrangementer. Er der nogle af jer der har idé til et
arrangement – så sig frem her i aften. Husk vi har fluebindingslørdag den 14. marts – tilmelding her i aften eller senest den 10.03
Da mange i seniorudvalget ser hinanden ofte – i klubhuset og nogle ved fiskevandet, så holder vi ikke mange møder. Vi holder kun et om året – normalt her sidst i marts måned.
Her tillader vi os at spise lidt på foreningens regning og planlægger et år frem.
Af hensyn til foreningens økonomi har vi også i år besluttet at vi vil undgå dyre foredrag og undgå arrangementer der måske giver en økonomisk lussing. Af skade bliver også vi klogere……vi havde for nogle år siden et par dyre foredrag. Det blev vi ikke lykkeligere af.
Foredraget om tunfiskeri var en succes – rart at se mere end 40 mennesker til et arrangement her i klubhuset – det har vi ikke prøvet før.
Mange af vores arrangementer er ret traditionelle.
Vi har julefrokost, flue-lørdag, julegløgg, lidt ”fiske sammen på engen” i august / september med et grill-arrangement.. Lidt foredrag i klubhuset om vinteren og således. Havedagen ved klubhuset er efterhånden også forankret i senior-udvalget.
Da vi nu har fået en fin storskærm vil vinteren 2020-2021 byde på et par filmaftener. Er der
stemning for en Mariager-tur i april laver vi gerne det hvis I lover at tage med.
Nu skal seniorudvalget ikke få stress – desværre var der et par arrangementer vi planlagde men ikke nåede i 2019. Måske bliver det i år …….eller næste år. Vi laver det vi gider.
Så hold øje med hjemmesiden og FaceBook – det er der vi er.

5: Indkomne forslag 2020 i henhold til foreningens vedtægter. § 3. stk. 3.
Enstemmigt vedtaget til anden behandling på næstkommende generalforsamling

“Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt
være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.”

Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen indstiller til, at følgende paragraf i vedtægterne fjernes.

§ 8: Lodsejerfest
Stk. 1: Der afholdes hvert 2. år i november en lodsejerfest for foreningens lodsejere. Foreningens medlemmer har ret til at deltage i festen mod betaling.
Forslaget vedtaget til anden afstemning ved næste generalforsamling

6: Valg.

A: Valg af formand for en 2 årig periode.
René Hylager Carlsen genvalgt

B: Valg af kasserer for en 2 årig periode.
Jens R. Larsen genvalgt

C: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.
Kevin Nielsen genvalgt
Kim Larsen genvalgt

D: Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode
Jesper Thodberg genvalgt som 1 suppleant
Bjarke Abel valgt som 2 suppleant

E: Valg af 1 revisor for en 2 årig periode.
Ingolf Jensen genvalgt

F: Valg af 1 revisorsuppleant.
Ole Sørensen valgt

7. Vandrepokal.
Overrakt til Poul Krüger

8. Årets fiskebillede
Ingen billeder indkommet til konkurrencen

9: Årskonkurrence
Vinder af årskonkurrencen blev Kim Larsen

10: Evt.
Vi accepterer fremvisning af fisketegn og medlemskort på digitalform (mobil, tablet og lignende)

Spørgsmål til medlemskab og nødvendighed af DSF, uddybende forklaringer og debat

Spørgsmål omkring sammenlægning med andre nordjyske foreninger.
– Tidligere gode erfaringer med brainstorm dag, grupper blev nedsat og kom med input
– Drøftelse om fordele og ulemper ved en nordjysk sammenlægning af foreningerne

Større fokus på opfølgning af beslutninger fra generalforsamling, stormøder og lignende fra tidligere. Dog er det bestyrelsens opfattelse at de fleste punkter fra generalforsamlingen tages til efterretning og arbejdes videre med

Dialog omkring hvervning, kampagner, fastholdelse og tilbud til nye medlemmer.