Generalforsamling, referat 31.03.22

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn
Referat ordinær generalforsamling,
torsdag den 31. marts 2022 klokken 19.00.
i Klubhuset Århusgade 26.
9900 Frederikshavn.

DAGSORDEN:
25 deltagere
Referent: René Hylager Carlsen

1: Valg af dirigent.
Karl Erik Jakobsen valgt

2: Bestyrelsens beretning. v / Formand René Carlsen. Beretning godkendt

Da vi stod her tilbage i september, var det en på mange måder anderledes generalforsamling.
Den gang havde corona sat sit præg på alt vi som forening gjorde igennem en lang periode. Ud over de aflysninger og manglende aktiviteter i som medlemmer har mærket, har vi i bestyrelsen også haft sværere ved at mødes, og mange møder har været præget af frafald grundet corona.
Derfor har vi som bestyrelse også skulle finde en måde at drive foreningen på, hvor vi har ordnet mange flere ting over mail end normalt. Mail kan anvendes til mange konkrete ting, men de mange gode drøftelser og dialoger bliver på ingen måde det samme. Så derfor glæder vi os over, vi igen kan mødes med jævne mellemrum til fysiske bestyrelsesmøder
Corona findes stadig i vores samfund, men vi kan nu som forening glæde os over, at vi igen har mulighed for planlægning og gennemførsel af aktiviteter i lang større omfang end vi har haft de forgangne sæsoner
For os som forening er det vigtigt, at kunne tilbyde vores medlemmer aktiviteter og klubaftener. Det sociale fylder rigtig meget for mange medlemmer, og det er også kraftigt medvirkende til vi har så mange trofaste medlemmer. For år tilbage havde vi kun en ugentlig klubaften, men i dag har vi tirsdagsklubben, seniorerne mødes om torsdagen og juniorerne mødes 1-2 gange om måneden sæsonen igennem
Som forening har tingene gennem de seneste år ændret sig meget, og selvom Danmark stadig er et foreningsland, så er der ikke samme loyalitet som for år tilbage. Der er ingen tvivl om, at folk er meget mere påvirket af sociale medier, generel online markedsføring og derfor shopper mere rundt mellem foreningerne, og mange flere vælger i dag kun at indløse dagkort til de åer og dage de gerne vil fiske.
Vi har i mange år haft tilbudt dagkort, og de sidste år har det kun været muligt at købe dagkort ved vores fysiske dagkorts sælgere. Vi har igennem de sidste par år forsøgt at finde en løsning med salg af dagkort, enten via hjemmesiden, mobilepay eller lignende, men på ingen måde fundet en løsning der var brugbar og nemt tilgængelig.
Danmarks sporfiskerforbund har for år tilbage ændret deres salg af dagkort til at man betalte et fast gebyr for løsningen, frem for en sats pr solgt dagkort. Det har vi gentagne gange forsøgt at få ændret, men uden held, derfor kom det for os som mindre forening som en god nyhed at fiskekort.dk og danskfiskekort var slået sammen og man var gået tilbage til at køber betaler et gebyr og foreningen betaler et mindre gebyr pr solgt dagkort.
Derfor er vi nu glade for endelig igen at kunne tilbyde dagkort køb online, og det er allerede nu muligt at købe dagkort online. Den kommende tid skal bruges på yderligere beskrivelser af åerne, få indsat bedre billeder af fangster og fiskevandet, samt yderligere beskrivelse af foreningen, så vi måske her kan høste nogle medlemmer via dagkort salget
Man skal i dag måske mere tænke sin forening som en virksomhed, og derfor skal der bruges væsentligt flere kræfter på markedsføring, sociale medier, arrangementer og fastholdelse af nuværende medlemmer.
Denne udvikling er gået rigtig stærkt de sidste 4-5 år, og vi som bestyrelse har derfor skulle ændre vores tankegang i denne retning.
Heldigvis har vi i forskellige sammenhæng haft muligheder for sparring med andre foreninger, og det har naturligvis givet nogle gode input som vi har taget til os.
Mange af de gode input er givet videre til den nye bestyrelse som skal forsøge og få dem implementeret på en måde der giver værdi til vores forening.
Men en af de første ændringer har i måske allerede bemærket, nemlig ændringerne i navnene på vores facebook side og den ene facebook gruppe, ændringerne tager udgangspunkt i det at mange sidder og søger rundt på facebook og derfor var bundhugget svært at finde for folk som søgte på Frederikshavn og lystfiskeri
Vi i bestyrelsen vil også gerne have at flere følger vores facebook gruppe, derfor har vi valgt at ændrer lidt på navnet på gruppen. Det er bestyrelsens holdning, at gruppen både skal bruges af vores medlemmer til dialog, men også være et sted hvor folk der er nysgerrige på foreningen også kan se hvad der sker i foreningen. Derfor håber vi, at det nye navn vil få de som ikke i dag er medlemmer til at føle sig mere velkommen i gruppen
Det er også yderst vigtigt at understrege at netop når vi snakker markedsføring og reklame, så er i som medlemmer også yderst centrale i det arbejde. Vi har både fangst rapporten på hjemmesiden som vi gerne ser i benytter, men vi har også vores facebook gruppe hvor vi gerne ser i deler billeder, gode historier og fangster. Det er den absolut bedste reklame vi kan få som forening.
Husk også gerne promovering af foreningen når i snakker med andre lystfiskere som måske vil høre mere om å fiskeriet. Vi er her især rigtig taknemmelige for de medlemmer som altid stiller op og kigger forbi til lystfiskeriets dag, introdagene, fiskeri i vandværkssøen, Elling å cup og lignende, her er det vores klare indtryk at mange netop føler dialog med medlemmer giver dem lysten til at melde sig ind i foreningen
I November afholdte vi et medlemsmøde, et møde hvor vi som bestyrelse meldte klart ud i forhold til foreningens fremtid. Vi fik naturligvis både ris og ros for både initiativet og selve mødet.
Det er klart, at man som medlem kan føle det var særdeles hårdt formuleret når man i et indkaldelse til et møde varsles om foreningen måske lukker, men faktum var på det tidspunkt at hvis vi ikke fandt en løsning med ny formand og ny kasserer så havde vi måske ikke en forening efter dette års generalforsamling.
Vi som bestyrelse står ved at det var korrekt at indkalde til mødet, og det var rettidig omhu og med tanke på foreningens fremtid vi indkaldte til mødet. Vi var allerede ved indkaldelsen bevidste om ordvalget, men mente det var det som skulle til for at få medlemmerne til at komme til mødet. Havde vi annonceret mødet som et medlemsmøde var det vores indtryk vi havde haft væsentligt færre deltagere
Heldigvis viste i som medlemmer på mødet at i vil foreningen mindst ligeså meget som os i bestyrelsen, at i som medlemmer naturligvis byder ind og derfor kunne vi allerede i november få ro i bestyrelsen til at se fremad og bruge vores kræfter på skiftet i bestyrelsesmedlemmerne
Ud over det naturligvis kritiske punkt på medlemsmødet, så blev det efter vores mening en god aften, og der kom særdeles mange gode input og ideer som bestyrelsen kan arbejde videre med. Alle ideerne er naturligvis skrevet ned, og flere vil klart komme i spil i fremtiden, vi valgte dog i bestyrelsen efter mødet at netop arbejdet med disse input skulle foregå i den nye bestyrelse
Da vi efter sidste års generalforsamling fik ny næstformand, og vi var klar over vi efter dette års generalforsamling skal have ny formand, har vi i bestyrelsen naturligvis brugt meget tid på at forberede dette skifte.
Det er vigtigt den nye bestyrelse er så godt forberedte som muligt og bekendte med alle de ting der skal gøres og ordnes, men samtidig skal den nye bestyrelse også selv finde deres retning og de ting som de vil prioritere
Heldigvis er der i den nye bestyrelse en god sammensætning af både meget erfarne bestyrelsesmedlemmer, men også nye yngre kræfter kommer ind og kan måske bidrage med et nyt syn på nogle ting. Vi i den gamle bestyrelse håber i som medlemmer vil tage godt i mod den nye bestyrelse, støtte dem her i opstarten og have forståelse for de måske vælger at gøre tingene anderledes end vi altid har gjort
Vores udvalg mangler for nogles vedkommende stadig nye kræfter, og vi vil endnu en gang opfordre til at tage kontakt til det enkelte udvalg eller bestyrelsen hvis der er nogle udvalg man gerne vil høre mere om, eller blive en del af.
Det er for os som foreningen mindst ligeså vigtigt at have nogle velfungerende udvalg som en velfungerende bestyrelse, da rigtig mange beslutninger og ansvarsområder er delt ud til de enkelte udvalg.
Ud over jeg i dag afgår som formand, så har vi også et par andre medlemmer der ikke modtager genvalg.
Ingolf har valgt at træde af som revisor
Jens Rauer har valgt at træde af som kasserer.
Jens har i mange år haft en særdeles central rolle i bestyrelsen som både kasserer og formand i en periode.
Ingolf har i mange år været yderst aktiv i foreningen, og de seneste år har Ingolf haft posten som revisor for foreningen
Stor tak til begge to for deres store indsats for foreningen
Ud over de som er en del af bestyrelsen og udvalg, så er det også vigtigt at understrege vi som bestyrelse er yderst taknemmelige for alle vores medlemmers indsats for foreningen.
Uden jeres hjælp til havedag, klubaftener, arrangementer, elfiskeri og udsætninger, ja så kunne vi simpelthen ikke få vores forening til at hænge sammen. En stor tak til jer alle der stiller op, og hjælper når der er behov for det på det ene eller anden måde.

3: Regnskabet. v/ Kasserer Jens Rauer Larsen.
a. Regnskabet 2021. Regnskabet godkendt
b. Revideret budget 2022. Revideret budget godkendt
c. Budget 2023. Budget godkendt
d. Kontingent 2023. Seniorer 500 kr. Juniorer 250 kr.

4: Beretninger fra udvalgene.
a: Vandplejeudvalget. v/ udvalgsformand Kevin Nielsen. Beretning godkendt
1: Udsætninger 2021 i vandløb. Elling å, Bangsbo å, Knasborg å og Kragskov å. Udsat:
0stk. Yngel,
8.500 stk. ½ års.
12.400 stk.1 års,
19.500 stk. smolt.

2: Udsætninger i Vandværkssøen
a: 1 x 100 kg.

3: El – fiskeri 2021
Der er blevet el- fiske 2 gange i Elling å
Den. 16 oktober fra Nygaard mølle til Jern pladebroen. Den 30. oktober fra Mariendal mølle til skagensvej.
I alt er der hjemtaget 104 fisk 76 hun fisk og 28 han fisk til strygning.

Strygning den 28/11-21 gav et udbytte på 1,5 liter rogn.
Strygning den 13/12-21 gav et udbytte på 6 liter rogn.
Strygning den 6/1-22 gav et udbytte på 3 liter rogn,
Strygning den 26/1-22 gav et udbytte på 2,5 liter rogn.
Så sammenlagt 13 liter. Rognen er lagt til klækning og moderfiskene er genudsat samme dag.

4: En stor tak til alle som har hjulpet under el-fiskeriet, bestands analysen og udsætninger af fisk.

b: Fiskeretsudvalget. v/ udvalgsformand Henning Jakobsen. Beretning godkendt
2021 var året hvor vil holdt lodsejerfest. Det gik godt, men der var ikke så mange deltagere som vanligt. Måske p.g.a. Corona. Carl og jeg forsøgte lidt nyt, vi lavede lotteri med vin- og chokoladepræmier og vi bød også på flere drikkevarer.
Det var så denne gang vi sendte et brev med ud sammen med invitationen – et brev der informerede om vores beskedne medlemstal /økonomi og oplysning om at lodsejerfesten fremover bliver hvert 3. år. – altså i 2024 næste gang. Det har I stemt om på 2 generalforsamlinger. Det har vi ikke fået negative reaktioner på, og nogle lodsejere har endda udtalt at hvert 3. år er fint. Så det kom vi godt i mål med.
Carl og jeg har brugt meget tid på at revidere adresser og besøge lodsejere. Vi har mistet noget fiskevand, men vi har også genforhandlet en del ved nye ejere og fået flere gamle fejl rettet.
Skaarupgaard har været på opkøb og vi har mistet strækning fra Skaarupgaards gamle grænse og ned forbi okkerdammen mod banen og på den anden side af åen ved Vasen og Nr. Vasen.
Skaarupgaard har også været på opkøb ved Bangsbo Å (Rysholtvej og Hestvangsvej) det er langt oppe i systemet så det er af mindre betydning.
Vi har forsøgt at få en aftale med Skaarupgaard, men det har ikke været muligt. Dog tror jeg ikke man bliver bortvist hvis man fisker når der ikke er jagt. Altså inden 1.09. Men I får ikke mig til at sige at vi må fiske. Andre ændringer vil jeg ikke komme ind på her, da der stort set er aftalt fiskeret med nye ejere. Og vores kort i Goggle-maps er opdateret.
På sigt får vi færre lodsejere. Når jord sælges er det ofte til naboen eller en storbonde. Ex. Peer Nygaard, Peter Tegllund og Danni og Jonas på St.Vognsbæk– det giver ingen problemer for dem har vi gode aftaler med .
Vi har forsøgt at få nyt vand (Skagensvej 206 / Mikkelsen). Måske lykkes det i fremtiden. Der er lidt dialog, men der er også gammelt nag fra Bjarnes tid. Dialog er også forsøgt ved Ågaarden, Skagensvej 200 – men det får vi nok aldrig (meget kort stykke)
Det er lykkedes at få fiskeretten ved det nedlagte ”Studsbjerg” dambrug på visse betingelser. Betingelserne er som nævnt på hjemmesiden (ingen kørsel, ingen dagkort, ingen fiskeri efter 01.09 p.g.a. jagt – så det er kun for medlemmer). Principielt er jeg imod at dagkortsløsere ikke må fiske da de bidrager til foreningens økonomi – men det var nødvendigt her. Fiskeriet ved Studsbjerg skal genforhandles hvert år.
Hjælp os hvis I hører og ser noget, til salg skilte, rygter om ejerskifte etc. Det er svært at følge med i det hele, fordi ingen af os fisker langt oppe i systemet – og måske er der slet ingen der fisker i Åsted Å.
Vi har stadig vores fiskeret på gamle betingelser, altså betaling i form af lodsejerfest. Men der er 2 områder vi betaler penge for. 1 lodsejer ved Mariendal og 1 lodsejer ved Knasborg Å. Hvis I ser nogle på Mountain-Bike langs Knasborg Å så må I gerne fortælle dem at det er forbudt.

c.Juniorudvalget. v/ udvalgsformand Kim Larsen Beretning godkendt
Siden sidste generalforsamling i september 2021 er der ikke sket store ændringer i medlemstallet blandt juniorerne. Vi ligger stadig på et par og tyve juniorer som medlemmer, og heraf er ca. 10 – 12 aktive i juniorarbejdet.

Der er tre faste juniorledere – Kim, Jack og Bjarke. Lejlighedsvis bidrager Carl Schou ligesom der har været ad hoc assistance fra andre medlemmer i foreningen, der har bidraget med indslag af forskelligartet karakter.

Aktivitetsmæssig er der i juniorafdeling focus på aktivt fiskeri af alle typer. Vi har i efteråret 2021 haft tur til havnen, hvor der fra havnekajerne blev fisket efter torsk. Vi har haft sociale ture til et par fiskeparker (put and take) ligesom der har været ture til åen og til Dybvad Søpark. En del af det sene efterår blev tilbragt i klubhuset, hvor der traditions vis blev bundet fluer og lavet vadestave. Året 2021 sluttede af med julebanko, hvor forældre var velkomne til en gang æbleskiver. 2022 startede med en pause i mødeaktiviteten, som først er startet op i marts måned. Der er i det kommende år planlagt, og allerede afholdt ture til både kyst og hav. Først kommende søndag er der havtur sammen med juniorerne fra Voer å, hvor vi sejler ud fra Hirtshals.

Frederikshavn og Voer å har gennem de sidste par år haft et samarbejde, hvor juniorerne har frit fiskeri i hinandens fiskevand, hvis de er selvstændige medlemmer i en af foreningerne. Vi har ligeledes haft fælles ture. Sæby er nu kommet ind under paraplyen, hvilket betyder, at juniorerne derfra ligeledes er med i ordningen. Aftalen indebærer, at juniorerne individuelt kan fiske i de forskellige åer – Hvis de respektive foreninger planlægger en større samlet juniortur til hinandens fiskevand, skal foreningerne underrettes.

Juniorafdelingen søgte i 2021 ”Spar Nord” fonden om tilskud til juniorarbejdet, og vi var blandt de heldige, som blev tildelt 10.000 kr. – Pengene er omsat til indkøb af waders i juniorstørrelse, redningsveste samt to flyderinge med tilbehør.

Tre af ”De store” juniorer deltog i efteråret 2021 på DSF`s juniorlederkursus ”Fiskeakedemiet”. Det er en trinvis lederuddannelse, hvor juniorerne gennem 3 (4) kurser bibringes færdigheder, som vi gerne skulle kunne gøre brug af i foreningen på sigt. Prisen pr. junior var 2800 kr. Vi søgte Frederikshavnerordningen fik refunderet 80% af beløbet. – Vi kommer i fremtiden til at ”dyrke” frederikshavnerordningen mere idet der kan indhentes tilskud til flere aktiviteter.

Jack har indvilliget i at overtage posten som formand for juniorvalget – Kim og Bjarke fortsætter ligeledes. – Vi forsætter med at promovere juniorafdelingen og vil være synlige i gadebilledet ved forskellige bynære arrangementer, ligesom vi afholder ”Lystfiskeriets Dag”. Focus bliver forsat oplevelser (fisketure) ud af huset og socialt fællesskab.

d: Seniorudvalget. v/ udvalgsformand Henning Jakobsen. Beretning godkendt
I 2021 har vil holdt et planlægningsmøde i april. På grund af Corona måtte vi sidde udenfor og spise – men vejret var godt så ingen problemer i det. I Corona-tiden skulle vi også overholde reglerne. Carl forslog at vi drak kaffe udenfor – så det var vi vant til.
Coronaen drillede jo på flere måder, men vi fik gennemført:
• Havedag i april
• Mariager fjord i maj
• Grill på engen i august
• (Assistance ved Elling-cup) Kim spurgte pænt
• Tur til Dvergetved i oktober
• Foredrag med Henrik Leth i november
• Julefrokost i december, vi inviterede gæster, Onkel Peter og Martin.
• Juleafslutning m/gløgg og æbleskiver (en skuffelse – der kom kun ganske få)
”Antik-klubben” som er en underafdeling af Seniorudvalget – det er de pensionister og efterlønnere der mødes til kaffe tirsdag formiddag – den kører fint. Der bliver drukket spandevis af kaffe i de her lumre lokaler. I starten for nogle år siden var vi nogle gange kun 2-3 stykker, og jeg var tæt på at aflyse, men er nu ofte 6-8 stykker. Nye i kredsen er Holger og Bjarke. Der bliver ikke snakket ret meget fiskeri, men ofte politik, corona, kvinder og alt mulig andet……
Udover at drikke kaffe laver denne gruppe også små fisketure på nogle tirsdage. Bl.a. har vi været i Skagen efter Makrel og ved Mariager fjord. Men vi er ikke os selv nok. De fisketure vi laver med kort varsel bliver altid annonceret på hjemmesiden og / eller FB så andre kan være med..
Efter ønske på seneste GF er fotokonkurrencen gjort digital. I kan se nærmere på hjemmmesiden – og der er allerede tilmeldt billeder.
Tak til de andre der gider lave noget sammen med mig – her i april planlægger vi for det næste års tid.
Og så har jeg en lille opsang – vi er flere brugere af klubhuset. Det roder for meget…..man må godt starte og tømme opvaskemaskine og skraldespand når man har brugt klubhuset. Og lægge lånt værktøj og andet tilbage.

5: Indkomne forslag 2022 i henhold til foreningens vedtægter. § 3. stk. 3. Ingen indkomne forslag

“Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt
være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.”

6: Valg.

A: Valg af formand for en 2 årig periode.
Kim Larsen valgt

B: Valg af kasserer for en 2 årig periode.
Bjarne Walentin valgt

C: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.
Kevin Nielsen genvalgt.
Jack Hansen valgt

D: Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode
Jesper Thodberg genvalgt
Jacob Bjørnager valgt

E: Valg af 1 revisor for en 2 årig periode.
Karl Erik Jakobsen valgt

F: Valg af 1 revisorsuppleant.
Ole Sørensen genvalgt

7. Vandrepokal. Kim Larsen modtog foreningens vandrepokal

8. Årets fiskebillede. Ingen billeder deltog i konkurrencen

9: Årskonkurrence. Jacob Bjørnager vandt årskonkurrencen, og får derved gratis kontingent i 2023

10: Evt.

Med venlig hilsen.
Bestyrelsen.
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.