Generalforsamling, referat 26.03.19

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn
ordinær generalforsamling,
tirsdag den 26. marts 2019 klokken 19.00.
i Klubhuset Århusgade 26.
9900 Frederikshavn.

21 deltagere til årets generalforsamling

1: Valg af dirigent.
Alf Nielsen valgt

2: Bestyrelsens beretning. v / Formand René Carlsen
Enstemmigt vedtaget
Allerede i maj måned begyndte 2018 at tegne sig for de første vejrrekorder, og da varme rekorder sjældent går hånd i hånd med godt å fiskeri må vi desværre se tilbage på en sæson med under 20 indrapporterede havørreder fra Elling å. Sommerfiskeriet blev for mange afløst af aftener på terrassen med familien, og først i september kom der gang i fangsterne.

Det er frivilligt at indrapportere sine fisk, men bestyrelsen vil gerne opfordre til man anvender fangstrapporten på hjemmesiden. Vi kan se på indmeldelserne i løbet af året, at så snart der for alvor kommer gang i fiskeriet kommer der en række indmeldelser og øget salg af dagkort. Derudover så deltager man jo i årskonkurrencen hvis man indrapportere sin fangst med billede

Igennem de seneste år, har der været forskellige rabatter ved indmeldelse for og vende nedgangen i medlemstallet. Det har skabt nye medlemmer, men har ikke for alvor vendt nedgangen til større fremgang. Kampagnerne har været delt via de kanaler vi har haft mulighed for, og der er også anvendt penge på markedsføring for at ramme bredere. Desværre har der ikke i bestyrelsen været nok fokus på målgruppen og hvordan vi kom ud til denne på bedst mulige måde. Så i den kommende bestyrelses periode skal der øget fokus på markedsføring, branding og hvordan vi som forening kommer bedst ud til nye potentielle medlemmer. Som første skridt i retningen med øget synlighed er der udarbejdet en lille pjece som fortæller om foreningen, denne er uddelt ved forskellige arrangementer og lagt på steder rundt omkring i byen

Da vi som forening ikke har mulighed for at ofre0 store summer på markedsføring og branding, var det glædeligt at vi fik mulighed for at arrangere mole fiskekonkurrence ved den officielle indvielse af etape 1 af havneudvidelsen. Bestyrelsen mente at opgaven med en konkurrence var forholdsvis stor, og derfor ville vi have stor glæde af og være flere om opgaven. Der blev takket ja til opgaven og indledt samarbejde med Sæby sportsfiskerforening, Jagt og fiskeri samt JC fisk. Ud over et pænt antal deltagere på dagen, var mange interesserede forbi teltet og se de indvejede fisk og få en snak med foreningerne. Derudover blev alle præmier uddelt fra scenen i samarbejde med dagens konferencier. Derudover blev konkurrencen massivt markedsført via facebook, lokalavisen og diverse andre medier. Så der er ingen tvivl om mange lokale molefiskere fik kendskab til foreningen både før og under konkurrencen

Havneudvidelsens etape 1 blev færdig før tid, det var glædeligt og gav forhåbninger for der kunne åbnes op for fiskeriet før tid. Arealerne i etape 1 blev hurtigt udlejet, hvorfor man er påbegyndt etape 2. Derfor valgte man ikke og åbne op for offentligheden til etape 1 før etape 2 står færdigt. Foreningen sidder stadig med i den lille interessegruppe omkring havnen, men der har været en række små forhindringer og udfordringer undervejs. Havnen valgte i samarbejde med interessegruppen at holde to fiskedage på havnen før den store officielle indvielse af etape 1

I forbindelse med havneudvidelsen, ophugning af skibe og boreplatforme ved MARS og de to store boreplatforme der nu er kommet til Frederikshavn havn har foreningen valgt at holde meget lav profil. Vi er naturligvis høringsberettigede og læser som udgangspunkt sagerne, men vi har ikke de fornødne kompetencer til og gå ind i sagerne. Sagerne vendes derfor med DSF som yderligere har valgt og indgå samarbejde med Danmarks naturfredningsforening omkring disse miljøgodkendelser, VVM redegørelse og status for de to boreplatforme

For 2 år siden meldte vi ud på generalforsamlingen, at Peter Holm ikke længere ønskede at levere fisk til udsætningerne i vores vandløb. I samarbejde med de øvrige foreninger blev der fundet ny dambruger, desværre havde den nye dambruger en række udfordringer, hvorfor der endnu en gang er skiftet til ny dambruger. Vi håber skiftet af dambruger giver ro på elfiskeriet og udsætninger i de næste mange år. Udfordringerne i forhold til den tidligere dambruger har dog også betydet, at en del af udsætnignsmidlerne er ansøgt konverteret til penge til grus

De seneste år har vi forsøgt og holde introdage hvor folk kan komme i klubhuset og få en introduktion til å fiskeriet, hvorefter vi efterfølgende kører til åen og prøver det praktiske fiskeri. Alle har generelt rost disse introdage, og fået nogle gode råd med i bagagen. I 2018 valgte vi og gøre endnu mere ud af denne introdag, vi indgik samarbejde med Bo Storm og hans svigersøn Uffe Lillebæk. Ud over en intro til både havørred, fisketeknik og sidenhen praktisk fiskeri havde vi arrangeret elfiskeri som afslutning på aftenen. Desværre kom der ikke så mange som vi havde håbet på, til trods for både foreningen og Bo Storm havde lavet massiv markedsføring

Bo Storm har som det første sted i Danmark kastet sig over junior ranger uddannelsen af skoleelever i 4-6 klasse. De unge juniorrangere skal lære om naturen, og i den forbindelse har vi i foreningen været i dialog med Bo Storm omkring inddragelse af junior rangerne til nogle af foreningens aktiviteter og vandløbsprojekter. Vi håber at nogle af junior rangerne på den måde vil få øjnene op for fiskeriet som hobby, og måske på sigt kunne blive medlemmer af foreningen.

Juniorarbejdet er stadig ikke kommet i gang, der mangler stadig den ildsjæl der skal starte afdelingen op, og sidenhen sørge for at drive den. Dog er vi i bestyrelsen naturligvis bevidste om, at netop juniorafdelingen gerne skulle fostre og sikre nye medlemmer til foreningen. Foreningen har dog også haft besøg af elever fra Frydenstrandskoleafdeling til fluebinding, og vi håber dette kan gentages. Med de nye kontingenter til DSF er det også blevet særdeles attraktivt for unge under 18 år at være medlem, desværre er prisen efter vores overbevisning ikke nær så afgørende for indmeldelsen som det at der er aktiviteter for juniorerne

DSF har besluttet at nedsætte en række miljøteams rundt omkring i landet, da vi i mange år har haft et lokalt Nordenfjordske samarbejde valgte vi sammen med de øvrige foreninger i samarbejdet og gå til forbundet og få ændret deres geografiske udkast til miljøteamet for Nordjylland. Carsten Bregnehøj fra Hjørring er blevet ny miljøkoordinator, og står for miljøteam med alle foreningerne i det gamle Nordenfjordske samarbejde.

DSF har igennem årene mistet en række medlemmer, de fleste foreninger har faldende medlemstal, og derudover er en række foreninger meldt ud af DSF. DSF har igennem en del år forsøgt og vende udviklingen. For og få flere nye foreninger ind i DSF, er der vedtaget at nye foreninger kan tegne enten fuldt medlemskab, eller et grønt eller blåt medlemskab. Derudover arbejdes der i øjeblikket på den nye strategi. Forventningerne til fremtiden i DSF er nedskrevet en del, men omvendt virker det muligt at opnå den ønskede medlemsfremgang. Individuelle medlemmer er også nedsat til samme kontingent som foreningsmedlemmer.

Foreningen er stadig repræsenteret i det Grønne råd i Frederikshavn kommune, der er mange forskellige typer sager fremme i det grønne råd og ikke alt er lige vigtigt for os som lystfiskere. Men rådet og møderne giver os som forening et bedre indblik og kendskab til de andre grønne organisationer i vores område. Dog har vi i samarbejde med DSF fremsat forslag til ændring og renovering af området omkring vandværkssøen, udlægning af groft materialer på stierne, fjernelse af væltede træer, genetablering af bro ud til overløb, oprensning af sediment.

Regulativerne for Elling å, Bangsbo å og flere andre nordjyske vandløb er efterhånden et gammelt regulativ og op til 5 gyldige tillægsregulativer. Dette giver stor usikkerhed i hvor der skal læses og findes regulativ bestemmelser for de enkelte vandløb og delstrækninger. Derfor er der igangsat arbejde med at lave et fællesregulativ for Frederikshavn og 3 andre kommuner som deler en del vandløb, efter udarbejdelse af fællesregulativet skal der laves nye regulativer for alle vandløb. I den forbindelse har foreningen indsendt en række bemærkninger. Bemærkningerne er behandlet uden særlige ændringer i udkast til fællesregulativet, som behandles i byrådet i morgen onsdag den 27 marts.

I mange år har vi i bestyrelsen drøftet Mariendals mølle, vi har været løbende dialog med DSF omkring den og har snakket med de politikere og embedsmænd der har været mulighed for. I 2014 blev der udarbejdet detailprojekt som belyste løsningsmulighederne, men grundet modstand fra mølleejeren blev projektet aldrig gennemført. I efteråret 2018 var den nye formand for teknisk udvalg Karsten Thomsen i pressen omkring stemmeværket i Sæby å, og derfor valgte vi at forsøge og afholde møde med Karsten Thomsen. Et konstruktivt møde sendte Mariendals mølle på dagsordenen i teknisk udvalg, og sidenhen på som beslutningspunkt. Teknisk udvalg har stemt for der skal findes en løsning på Mariendals mølle, og punktet skal nu behandles i byrådet i morgen onsdag den 27 marts

Vores nye hjemmeside er ved at have nogle år på bagen, og der har kun været små rettelser undervejs siden den blev lanceret. Mange bruger hjemmeside til at holde sig opdateret på fangsterne, og der kommer jævnligt nye blogindlæg op. Desværre kan vi også se at bloggen primært anvendes til information fra bestyrelsen og udvalg til medlemmerne. Da vi i sin tid valgte og indføre en blogfunktion, var det med et håb om nogle medlemmer ville skrive om en god fisketur, fortælle mere om en fangst eller bare havde noget på hjerte. Så husk at vores blog aldrig bliver bedre end det som i selv bidrager med

Til årets generalforsamling har to medlemmer af bestyrelsen valgt ikke og modtage genvalg. Herfra skal lyde en stor tak for deres indsats igennem årene. Derudover en stor tak til alle der i årets løb har hjulpet til i klubhuset, til arrangementer, med elfiskeri og udsætninger. Uden jer var det ikke muligt at få alt dette gennemført

3: Regnskabet. v/ Kasserer Jens Rauer Larsen.
a. Regnskabet 2018. Godkendt
b. Revideret budget 2019.
c. Budget 2020.
d. Kontingent 2020 er fastsat til 500 kr. for seniorer og 250 kr. for juniorer

4: Beretninger fra udvalgene.
a: Vandplejeudvalget. v/ udvalgsformand Kevin Nielsen
Enstemmigt vedtaget
1: Udsætninger 2018 i vandløb. Elling å, Bangsbo å, Knasborg å
og Kragskov å. Udsat:
21.300stk. Yngel,
1935 (6.800) stk. ½ års.
0 (12.400) stk.1 års,
0 (19.500) stk. smolt.

2: Udsætninger i Vandværkssøen
a: 1 x 100 kg.

3: Den 11. oktober opsiges sammenarbejdet med Bonderup
Dambrug v/Thomas Larsen. Begrundelsen gik på at der ikke var
styr på noget fra Thomas side og var ofte svær at komme i kontakt
med.

4: Den 22. september indgås ny aftale med Kistvad Dambrug
Som virker mere positivt og har indtil nu mere styr på tingene.
Brønderslev var ved Kistvad før vi kom til og har ikke har nogle
problemer.

5: El – fiskeri 2018
Der er blevet el- fiske 3 gange i Elling å
Den 27. oktober 17. november fra Nygaards mølle til Jern
pladebroen, den 24. november fra Mariendals mølle til
skagensvejen. I alt er der hjemtaget 75 fisk 58 hun fisk og 17 han
fisk til strygning.

Strygning den 22/11-18 gav et udbytte på 2,5 liter rogn.
Strygning den 10/12-18 gav et udbytte på 4 liter rogn.
Strygning den 7/1-19 gav et udbytte på 2,5 liter rogn, så
sammenlagt 9 liter. Rognen er lagt til klækning samme dag,
moderfiskene er genudsat efter isen på søen var væk.

6: Vandpleje arbejde i Elling Å systemet:
Skaarup Gaard møllebæk er blevet gennem gået fra udspring til
udløb. Den 29 august er der kontrolleret fiskebestanden på
udvalgte lokaliteter sammen med Finn Sivebæk DTU.
Der har samt været en del møder med både Hjørring og
Frederikshavn kommune samtidig har begge kommuner været
med til bestigelsen af Skaarup Gaard møllebæk.
Hov bækken er også blevet gennem gået sammen med Ann fra
Frederikshavn kommune.
7: Vandpleje arbejde i Bangsbo Å:
Frederikshavn kommune har anlagt et sandfang nedstrøms
spejderhytten.
Frederikshavn kommune har udjævnet et stejlt stenstryg
nedstrøms Boelmøllevej. Det er blevet jævnet ud over 165m med
gydegrus og skjulesten. Tilladelsen er givet i 2016 men er udført i
2017.

8: Lystfiskerforeningen har lavet en oversigt over, hvor det vil
være mest påkrævet at få etableret/fyldt efter med gydegrus.
Oversigten er kun et uddrag af nogle af de tiltag, der indgår i
VOP/VP2.

OBS.: Foreningen vil forsøge at gennemføre projekterne så betids,
at de ikke kommer i konflikt med gennemførelse af VOP.
Lokaliteter med flest stjerne er de højest prioriterede. Der kan ved
disse udlægges sten direkte fra vej eller markvej.
***Aasted Å: Nedstrøms vejen/ jernbanebroen i Kvissel, st.26.
Supplering af gydegrus på ca. 25 m. Anslået materialeforbrug: 25
m³.
Kan finansieres gennem DTU Aqua.
Myndighedsområde: Frederikshavn
Forventes at ske i løbet af 2019. LFO tager initiativet.
Skal beses i marts/april. Ansøgning i maj/juni. Gydegrus udlægges
i aug./september

***Skærum Å: Nedstrøms Albækvej, st. 4.
Udlægning af gydegrus på ca. 20 m. Anslået materialeforbrug: 6
m³.
Myndigshedsområde: Hjørring.
Kan finansieres af DTU Aqua.
Forventes at ske i løbet af 2019. LFO tager initiativet.
Skal beses i marts/april. Evt. ansøgning i maj/juni: Gydegrus
udlægges i aug./september.
???Skærum Å, Albæk, tilløb ved st. 5 fra Albæk, st. 57, 58 & 59.
Skal undersøges for gydebanker m.v.
Skal beses senest i marts. Evt. ansøgning i maj/juni. Gydegrus
udlægges i aug./september?
Finansieres af DTU Aqua?

???Skærum Å, Tilløb ved st. 6 fra ? Bæk st. 17 og Budde Bæk, st.
18.
Skal undersøges: Kan der laves gydebanker her?
Skal beses senest marts. Evt. ansøgning i maj/juni. Gydegrus
udlægges i aug./september.
Finansieres af DTU Aqua?
***Skærum Å, Hovbækken: Nedstrøms kvægbroen, der ligger
nogle få hundrede meter opstrøms Skærum Hedevej, st. 60 & 61.
DTU Aqua anbefaler, at der udlægges gydegrus mv. på ca. 25 m.
nedstrøms kvægbroen.
Anslået materialeforbrug: 6 m³, grydegrus og sten i de anbefalede
størrelser og mængder.
Myndighedsområde: Frederikshavn.
VOP projekt og forventes gennemført i 2019.
???Skærum Å, Katsig Bæk, st. 62&63
Det nederste del af bækken skal undersøges.
Er der mulighed for opgang og gydebanker?
Undersøges i marts/april.
*Skærum Å, Møllebækken, st. 65 & 66. Strækningen mellem
Hørmested Bro og hovedvejen er der gode muligheder for
gydebanker, som skulle kunne fungere fint, hvis der kommer styr
på sandvandringen. Der er i hvert fald mindst 6 steder, det er
oplagt at placere gydebanker. Her vil der kunne ske mindst en
fordobling af yngelproduktionen, og hvis passagen ved Mariendals
Mølle bliver væsentlig forbedret taler vi snarere om en firdobling.
Myndighedsområde: Hjørring
Forventes at blive etableret i forb. m. VOP og i 2019/20

***Skærum Å, Møllebækken: Snerpen, nedstrøms broen over
bækken, st. 67.
Udlægning af gydegrus på ca. 30 m. og således, at den mindre
spærring i rørunderføringen udlignes.
Anslået materialeforbrug: 25 m³. Finansieres af DTU Aqua.
Myndighedsområde: Hjørring.
Forventes at ske i 2019. LFO tager initiativet.
Forventes udført i perioden juni/juli/september.
???Skærum Å, Møllebækken: Møllehuset, st. 68.
Restaurering af ældre gydebanke?

???Skærum Å, Møllebækken: Møllebroen, st. 69.
Bør beses om forholdene har ændret sig?

*?*Knasborg Å.
Det skal undersøges, om der kan placeres en gydebanken her, evt.
vest for jernbanen
Besigtiges i april/maj.
9: realisering af vandplansprojekt ved mariendal mølle
10: En stor tak til alle som har hjulpet under el-fiskeriet og
udsætninger af fisk.

b: Fiskeretsudvalget. v/ udvalgsformand Thomas Nymann.
Enstemmigt vedtaget

Foreningen betaler for fiskeriet ved to lodsejere for 2019.
Det er 3000 kr årligt i Knasborg å på Skov og Naturstyrelsen jord i Aalbæk
plantage. Aftalen løber de kommende 5 år, men kan opsiges løbende. Prisen
index regules efter statens regler.
Harald Jensen, som tidligere 1 årig aftale som løber fra 1 april til 31 marts. 3000
kr er den årlige leje. Han har ikke interesse i en længere periode.
Ud over disse to lodsejer betales der ikke for fiskevandet, bortset fra
Lodsejerfest, som jeg kommer tilbage til.
Totalt bliver udgiften 6000 kr. for leje af fiskevand i 2019.
Siden sidste generalforsamling er der ikke handlet meget jord, med tilhørende
fiskevand til foreningen.
Det vil sige at status qua, bortset fra en enkelt aflysning i Elling å, som udmeldt
på hjemmesiden.
I forbindelse med at Generalforsamlingen valgte ikke at forny aftalen med
Lerbæk Hovedgård om fiskeriet på deres jord, er der ikke observeret stor
fisketryk fra P & T fiskere fra Lerbæk Fiskepark. Ej heller fra jægere.
På kommunens arealer, her tilfalder fiskeretten foreningen og vores aftale
løber indtil videre.
Som tidligere, en kort, men bestemt opsang omkring parkering af medlemmer
biler under fiskeri. Venligst respekter landmændene skal kunne komme til og
fra deres matrikler, med meget store maskiner. To gange er udvalget blevet
kontaktet af en mindre tilfreds landmand, siden sidste generalforsamling. Husk
at glade lodsejer, gør at vi fortsat kan beholde fiskeretten.
Lodsejerfesten afholdes nov/dec 2019 i Møllehuset.Vi forventer en god
deltagelse som tidligere.

c: Seniorudvalget. v/ udvalgsformand Henning Jakobsen.
Enstemmigt vedtaget

Først tak til de andre i udvalget, Keld, Kenneth, Henrik Kofod , Erik Munch og René for deres
medvirken. Også tak til Carl Schou, som gennem 2018 har været med i udvalget. Carl har vist fin aktivitet, især med hensyn til fiskefrikadeller, kringle til havedag og den slags. Også tak til Poul Krüger som har en lille halv frivillig plads i seniorudvalget. Han passer vores klubhus godt. Også tak til jer der mødte op til vores arrangementer.
Som det fremgår af indkaldelsen til GF forlader Henrik Kofod bestyrelsen – og også seniorudvalget. I stedet har vi lokket Allan Jensen med. Han er en flittig gæst i klubhuset – også tirsdag formiddag hvor ”antik-klubben” samles.
Min søn driller mig – det er ikke en fiskeklub I har – det er en spise- og hyggeklub.
På udvalgets møde i marts 2018 var vi enige om at ”drosle lidt ned” og undgå dyre foredrag og
tvivlsomme arrangementer. Dels på grund af økonomi – men også fordi der kommer for få
deltagere. Det blev ligeledes besluttet at der ikke skulle være fuld brugerbetaling, så frokost til
fluelørdag og julefrokost var gratis i år – men det lokkede nu ikke flere til.
Nu er det ikke meningen at man skal have sit kontingent tilbage i form af tilskud – kontingentet er til drift af foreningen, men det er også naturligt at man skal have noget for sit kontingent – så
nogle de gratis arrangementer fortsætter i 2019. Det er jo også således at de der deltager også
Ofte er dem der laver noget i foreningen. Så får de lidt tak for det.
Vi har haft et budget på 7500 kr, men har kun brugt 4500 kr
Vi har Planlagt og arrangeret.
• Foredrag med Bo frier i februar
• Standerhejsning
• Fluelørdag I marts
• Turen til Mariager Fjord i april blev aflyst – kun een ville med.
• Grillarrangement på “engen”
• Julefrokost
• Juleafslutning med gløgg og æbleskiver
• Familetur til Dvergetved fiskepark – blev ikke til noget – det bliver det i 2019
Seniorudvalget holder et årligt møde hvor vi spiser lidt mad på klubbens regning og planlægger det
kommende år – har du idéer så sig frem…..bl.a. søger vi billige foredragsholdere, gerne dig selv.
Det har Rene gjort et par gange. Flere af os har måske noget vi kan byde ind med.
En under-afdeling af Seniorudvalget er ”Antik-klubben” som i vinterhalvåret møde til ”kaffe-
slabberas” tirsdag formiddag. Her har vi besluttet at de af os der vil – godt kan lave lidt m.h.t.
klubhuset. Det kan være; Pudse vinduer, rydde op, feje lidt udenfor o.l.
Så hold øje med hjemmesiden og FaceBook – det er der vi er.

5: Indkomne forslag 2019 i henhold til foreningens vedtægter. § 3. stk. 3.

1. Opsige fiskevand ved Knasborg å.
Forslag ikke vedtaget

2. At der indføres min. krav for at man kan blive æresmedlem
Niels Bo Poulsen trækker forslaget

3. Vandrepokal kan ikke tildeles bestyrelsesmedlemmer
Niels Bo Poulsen trækker forslaget

6: Valg.

A: Valg af næstformand for en 2 årig periode.
Henning Jakobsen er genvalgt

B: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.
Mads Christiansen valgt
Carl Skou valgt

C: Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode
Thomas Nymann genvalgt som første suppleant
Jesper Thodberg valgt som anden suppleant

D: Valg af 1 revisor for en 2 årig periode.
Alf Nielsen er genvalgt

E: Valg af 1 revisorsuppleant.
Kenneth Boesen er genvalgt

7. Vandrepokal.
Vandrepokal er uddelt til Jens Rauer Larsen for hans mange års indsats for foreningen

8. Årets fiskebillede
I henhold til reglerne for konkurrencen skal der være to deltagende fotos til dato for afstemningen, da dette ikke var tilfældet kåres ingen vinder af konkurrence.

9: Årskonkurrence
Carl Skou vandt årskonkurrencen

10: Evt.
Drøftelse omkring regulering af skarv og andet skadeforvoldende vildt.

Opfordring til at rydde op efter sig selv langs åen og hvor i ellers færdes