Om foreningen

Historien bag Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Det hele startede i 1933.

Nogle få entusiastiske lystfiskere, blev enige om, at forsøge at lave en lystfiskeriforening. Sådan hed det dengang, lystfiskeriforening.

Vi formoder at initiativtageren var overassistent Axel Jönsson, som underskriver den første indkaldelse til møde, der var annonceret i avisen.

Nedenstående følger i skrift de første skridt til stiftelsen af:
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn.

Frederikshavn Avis den 17. November 1933, side 4

Under rubrikken: Navne og Nyheder.

Lystfiskere i Frederikshavn og Omegn, som er interesserede
i, at oprette en forening for lystfiskere, bedes komme til møde
Mandag aften kl. 8 på hotel Dania.
Se omstående bekendtgørelse

Samme avis, på side 6
Under rubrikken: Bekendtgørelser.

Lystfiskere i Frederikshavn og Omegn , som er interesseret i at oprette en
forening for lystfiskere, bedes komme til møde den 20. Ds.
Kl. 8 aften, på hotel Dania for at drøfte spørgsmålet.
Axel Jönsson

Initiativtagerne til stiftelsen må have været meget spændte på hvor stort et fremmøde der ville blive. Et er dog sikkert, der har iblandt de Frederikshavnske lystfiskere været nogle der brændte for deres hobby.
Få dage efter kunne man læse følgende i avisen:

Frederikshavn Avis den 22. November 1933, side 4,

Lystfiskere i Frederikshavn og Omegn afholdt i mandags møde på Hotel Dania for at drøfte stiftelsen af en lystfiskerforening.
Mødet, der var af ren orienterende art, resulterede i nedsættelsen af et udvalg, der skal forhandle med lodsejerne ved Elling, Åsted og Skærum åer, hvor det er foreningens agt at udsætte fiskeyngel.

Dette udvalg, hvortil valgtes:

Kobbersmedemester Rasmussen
Isenkræmmer Pii
Kellner Nielsen, Skandinavien
Isværket J.C. Jensen
Smøreksporten Johs. Jensen
Entreprenør Pape, Kvissel
Overassistent Jönsson

Fik frist til nytår, hvorefter der skal indkaldes til Stiftende generalforsamling.
Mødet var besøgt af 15 interesserede.

Det første møde var nu afholdt. Nøjagtigt hvad der er blevet sagt, kan man jo kun gisne om.
Åbenbart har man ikke villet stifte en forening med det samme, uden at man også havde en vis garanti for, at man også havde fiskevand til rådighed.
Derfor nedsatte man det nævnte udvalg, som nu skulle ud at skaffe fiskerettigheder.
Det nedsatte udvalg fik travlt. Inden en måned eller to, skulle man have indkaldt til stiftende generalforsamling.
Alt afhang altså af hvor stor succes og overtalelsesevne man havde ude ved lodsejerne.
Det må have været en succes.
Lodsejerne var mere end samarbejdsvillige, og derfor kunne man i Januar måned 1934 se følgende i avisen:

Frederikshavn Avis den 23. Januar 1934 side 6
Under rubrikken: Bekendtgørelser.

Lystfiskeres Stiftende generalforsamling for oprettelse af forening på
Hoffmanns Hotel i Frederikshavn, indgang Tordenskjoldsgade
Fredag den 26. Januar kl. 20. Alle interesserede bedes møde.
Indmeldelse finder sted samtidig.
Udvalget.

Nu var skridtet taget, man havde indkaldt til stiftende generalforsamling, og Lystfiskerforeningen for Frederikshavn skulle blive en realitet. Dagen efter kunne man læse følgende referat fra generalforsamlingen i Frederikshavn Avis:

Frederikshavn Avis den 27. Januar 1934. Side 4.
Lystfiskerforeningen dannet

Ca. 35 lystfiskere samledes i aftes på Hoffmanns Hotel til dannelse af og stiftende generalforsamling i en lystfiskerforening. Som dirigent valgtes Isenkræmmer Pii.
Overassistent Jönsson bød velkommen og gjorde rede for det nedsatte udvalgs arbejde, og de med de interesserede lodsejere førte forhandlinger, hvis resultater dannede god basis for foreningen, som fik navn af
    ”Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn”.
Jönsson fremlagde udkast til lovene, som med enkelte ændringer blev vedtaget af generalforsamlingen.
Endvidere vedtog generalforsamlingen at indkøbe 50.000 stk. fiskeyngel til udsætning i foreningens fiskevande.

Til bestyrelsen valgtes enstemmigt Jönsson som formand
og i øvrigt kobbersmedemester Rasmussen
Isenkræmmer Pii,
Agent J.C. Jensen
Pape, Kvissel, og med Harald Mortensen og
Johs. Jensen som suppleanter.
Som revisor valgtes C. Ørnstedt Petersen.
Som repræsentanter for lodsejerne valgtes disse:
Søren Knudsen
Sognefoged H. Hansen, begge af Åsted
Erh. Jensen Østergård, som suppleant.

Efter at bestyrelsen havde takket lodsejerne for deres forståelse og imødekommenhed under forhandlingerne, og bedt dem medbringe en tak til de fraværende lodsejere,
sluttede isenkræmmer Pii generalforsamlingen.
Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegns første formand Axel Jønsson.

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegns første formand
Axel Jønsson.

 

Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn er nu en realitet, og derfor proklamerede man følgende:

Frederikshavn Avis den 1. Februar 1934, side 4

Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn meddeler, at fiskeretten i Elling å i hele dens udstrækning langs Skærum å fra Slustrup bro og langs Åsted å fra Lindet og til disse åers udløb i Elling å, efter de pågældende lodsejeres samtykke, fremtidigt kun må udøves af lodsejere, samt øvrige medlemmer af foreningen.

Lodsejerne og deres husstand har ret til fiskeri på deres egne lodder.De lodsejere der den 1. Februar 1934 havde ret til
fiskeri på andre lodsejeres lodder, beholder denne ret.
Angående aflysning af fiskeretten for uvedkommende, se omstående annonce.

Annoncen findes i avisen side 6.

Aflysning
Alt fiskeri langs Elling å i hele dens udstrækning, langs Skærum å fra Slustrup bro
og langs Åsted å fra Lindet til disse åers udløb i Elling å forbydes alle, der ikke er medlem af undertegnede forening.
Overtrædelse af forbudet vil medføre anmeldelse til Politiet.
                    Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn.