Nyt fra Bloggen

Mariendals mølle – Tilsagn

Mariendals mølle – Tilsagn

Den 8. November 2021 modtog Frederikshavn kommune tilsagn fra den nationale vandløbsrestaureringsordning. Et tilsagn på et beløb på lige knap 6,5mio kr til betaling for fjernelse af spærringen ved Mariendals mølle.

Det er en glædelig nyhed at man har vurderet spærringen så væsentlig, at der er givet tilsagn ud over referenceværdien i vandområdeplan2 (VP2 plan periode 2015-2021). Begrundelsen herfor er, at der allerede er fjernet væsentlige spærringer i vandløbet, samt fjernelse af spærringen åbner op for knap 99 km målsat vandløb

Det er i den forbindelse vigtigt for os at slå et par ting fast.

Derfor starter vi med disse to ting og vores holdning til disse ting, de som har yderligere interesse i vandområdeplaner og vandløb kan så vælge og læse resten af dette mere detaljerede skriv

– Lystfiskere er ligeglad med den private ejendomsret.

Naturligvis er vi som forening ikke ligeglad med den private ejendomsret, lodsejerne er vores vigtigste interessenter.

Vi har igennem alle årene drevet en forening ud fra, at dialog og samarbejde med lodsejerne er den bedste måde og opnå fælles forståelse for begge interessenter.

For at sikre de fremtidige fiskebestande, er det vigtigt vi gennemfører en række indsatser og projekter, her samarbejder vi i høj grad med netop lodsejerne så deres interesser også bliver hørt

Ved gennemførsel af vandområdeplanerne har kommunerne en forpligtelse til, at gennemføre udpegede indsatser, og der er i disse planer gennemført i tusindvis af indsatser i samarbejde mellem lodsejere og kommunerne.

Derfor er det dybt beklageligt, at netop de få promille af sager, hvor man ender i ekspropriering fordi man ikke kan opnå enighed om en løsning fylder så meget.

Det er ikke på nogen måde vores ønske som forening, at løsninger skal gennemføres ved ekspropriering, men netop ved dialog og indgåelse af frivillige aftaler

– Lystfiskerne prioriterer fjernelse af spærringer over ”varme hænder”

Desværre har vi igennem debatten på især sociale medier læst, at flere mener pengene til gennemførsel af indsatser i vandløb skal fordeles anderledes, og de især skal tilgodese de områder i vores kommune hvor sparekniven i en årrække har raslet

Desværre har man politisk ikke på nogen måde, sikret den korrekte information til kommunens borgere, og kun de som har en indsigt i området kender til vilkårene for pengene i vandområdeplanerne.

Vandområdeplanerne og vandløbsindsatserne er fuldt finansieret og der er bevilget 4,2mia kr til gennemførsel af indsatser i VP2

Pengene kan derfor ikke bare omfordeles til flere varme hænder, gennemføres indsatserne ikke, udbetales pengene ikke, og i sidste ende kan det faktisk få et retsligt efterspil hvis kommunerne ikke sikrer indsatserne gennemføres. Et retsligt efterspil kan ende ud i dagbøder som betales af den enkelte kommune indtil indsatsen er gennemført for kommunens egen regning

De mange gennemførte vandområdeplaners indsatser der allerede er gennemført i Frederikshavn kommune er i flere tilfælde udført af lokale entreprenører, derfor bidrager vandområdeplanerne positivt til beskæftigelsen i vores kommune, og en del af pengene havner i kommunekassen som kommuneskat, mens en del af pengene naturligvis også går til forbrug lokalt i vores forretninger

Til de som har mere interesse indenfor området kommer her en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne som helhed

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.

Vandrammedirektiv er ifølge Danmarks naturfredningsforening en ”Europæisk grundlov for vand”

Vandrammedirektiv beskriver at i 2015 skal man i Europa opnå god økologisk tilstand, dog med mulighed for udsættelse til 2027.

God økologisk tilstand tager udgangspunkt i målinger af smådyr, vandplanter og fisk.

For os som lystfiskere er det naturlige fokus jo på ørrederne, men for at opnå en god bestand af ørreder skal en række andre forhold også være til stede

Der skal være føde til de stationære bækørreder, vinterskjul til ørrederne, samt mulighed for fiskene kan vandre frit.

Da lystfiskerne som sagt har særlig fokus på ørreder, er der faktisk lavet et oversigtskort over den økologiske tilstand for ørreder i Danmarks vandløb.

Og som lystfisker må det siges at være et skræmmende kort, som viser hvor langt vi i virkeligheden er fra at leve op til EU’s vandrammedirektiv, og et kort der virkelig viser hvorfor disse indsatser er så vigtige og få gennemført. Kortet tager udgangspunkt i planerne for fiskepleje, hvorfor en del af de stationer der er på kortet ikke alle er fra samme periode.

Eksempelvis stationerne for vores fiskevande er helt tilbage fra 2012, og den nye bestandsanalyse gav en indikation på fremskridt på en del stationer

Kortet findes på https://kort.fiskepleje.dk/

Fisketrapper var i mange år en løsning til at sikre ørrederne kunne vandre op i vores vandløb, desværre er fisketrapperne i virkeligheden i bedste fald ørred trapper.

Ud af 100 stykker yngel, vil 50 ørreder aldrig komme igennem en fisketrappe nedstrøms mod havet, og igen ved returnering til gydebankerne vil 25 af de 50 ørreder aldrig komme op til gydebankerne.

Dertil er fisketrapper ikke konstrueret således, at de kan passeres af dårlige svømmere som lampretter og andre små arter af fisk i vores vandløb.

Så derfor er fisketrapperne udpeget i VP1 og i nogle tilfælde overført til VP2 til fjernelse og ændring til enten fuld passage eller omløbsstryg som vi kender det fra eksempelvis Bangsbo å ved møllehuset

Før gennemførsel af en indsats, udarbejdes en forundersøgelse der beskriver problematikker og mulige løsninger for gennemførsel af en indsats.

Ved forundersøgelsen for Mariendals mølle undersøgte man derfor også andre løsninger end en fuldstændig fjernelse af stemmeværket, det er det valgt, at arbejde videre med en løsning med en total fjernelse af stemmeværket.

Valget er truffet ud fra omkostningseffektivitet og færrest generelle ulemper ved en gennemførsel af indsatsen

Med hensyn til gennemførsel, er det som forening vores håb, at man som i de mange andre gennemførte indsatser, når til enighed om en tilfredsstillende løsning uden ekspropriering kommer i spil.

Når forundersøgelsen er færdig, har man et dokument der beskriver løsning tilbundsgående, og der kan udarbejdes et projekt budget. Projekt budgettet udarbejdes ud fra forundersøgelsen og i mange tilfælde også diverse jordbundsundersøgelser og lignende tekniske undersøgelser

Når projekt budget er færdigt, ansøges der om tilsagn om tilskud til gennemførsel af en indsats. Dette behandles af miljøstyrelsen i henhold til retningslinjerne i vandområdeplanerne, og der meddeles enten tilsagn til gennemførsel, eller projekt er så uforholdsmæssigt dyrt det fjernes fra vandområdeplanerne* (Se forklaring i slutning af dette skriv). Et eksempel på indsatser der åbner for så lidt vandløb, sammenholdt med projekts pris er Vandværkssøen og et par mindre spærringer nedstrøms søen i bækken som løber til Bangsbo å

Når der er givet tilsagn, giver kommunen en dispensation fra naturbeskyttelseslovens paragraf 3 og 16

Denne dispensation giver lov til en tilstandsændring af vandløbet, opstrøms liggende naturområder, samt tiltag indenfor åbeskyttelseslinjen.

Dispensationen kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Både tilsagn om tilskud samt dispensation fra naturbeskyttelsesloven har en gyldighed på 3 år fra den dato de er annonceret.

Derfor skal løsningen ved Mariendals mølle være gennemført inden 28. oktober 2024

Det er som nævnt tidligere foreningens håb, at kommunen og berørt lodsejer indgår en frivillig aftale, og indsatsen derfor kan gennemføres væsentligt hurtigere.

Såfremt der kan indgås denne frivillige aftale, så er det vores håb, at gennemførsel af indsatsen ved Mariendals mølle kan igangsættes i løbet af 2022

Foreningen vil ikke indgå i forhandling af en frivillig aftale, dette må være en forhandling mellem Frederikshavn kommune, lodsejer og dennes advokat.

Dog vil vi som forening, naturligvis besvare spørgsmål af generel karakter ved henvendelse fra en af parterne, og kunne formidle kontakt til Danmarks sportsfiskerforbund som har indgående kendskab til flere sager omkring kompensation og frivillige aftaler.

* Uddybende forklaring omkring referenceværdi og tilsagn

Oprindeligt var det besluttet at alle større spærringer skulle fjernes i VP1, da netop referenceværdien i denne plan periode var væsentligt højere end de efterfølgende 2 plan perioder. Flere væsentlige spærringer blev dog ikke løst i VP1, hvorfor de er overført til VP2 og derfor skal være ”igangsat” inden udgangen af 2021.

Derfor må det også anses som naturligt, at man ved overførte indsatser fra VP1 til VP2 opnår tilsagn selvom man overgår den referenceværdi der er i VP2. I tilfældet med Mariendals mølle var referenceværdien 1,6 mens grænsen som udgangspunkt går ved 1,5

Der kan i tilfælde hvor man overskrider referenceværdien gives tilsagn om tilskud, såfremt projektet vil have en betydelig effekt i forhold til formålet med vandløbsrestaureringen

I Frederikshavn kommune er der i VP2 – 23 fysiske spærringer der skal fjernes, heraf er 19 overførte spærringer fra VP1.

Hvis man ønsker at se mere om VP2 og se hvor der er udpeget indsatser som skal gennemføres, kan man se mere på følgende link

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019

Formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

René Hylager Carlsen

0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *